Page not found (404)

No Image

Televerket återuppstår?

TeliaSonera kan komma att delas i två delar. PTS, Post- och Telestyrelsen, har fått i uppdrag av regeringen att utreda om TeliaSonera kan delas upp i två bolag så att telenätet hamnar i ett bolag…